Recenzní řízení

Každý příspěvek prochází dvoukolovým recenzním řízením.

Článek je po obdržení v redakci vyhodnocen z hlediska formálních požadavků šéfredaktorem časopisu a předán k posouzení odbornosti článku dílčí redakční radě. Pro přijetí článku do druhého kola recenzního řízení je nutná nadpoloviční většina doporučení k přijetí. V případě formálních nedostatků nebo nízké odborné úrovně je vrácen již v prvním kole k přepracování.

V druhém kole je článek zaslán dvěma recenzentům, odborníkům z dané oblasti, kteří na základě podrobného dotazníku hodnotí příspěvky z hlediska věcného, obsahového, tematického, logického i formálního. Recenzenti dále mají v dotazníku prostor pro vlastní hodnocení a zdůvodnění svého rozhodnutí. Recenzní řízení probíhá anonymně.

V případě nesouhlasu autora s dílčími požadavky recenzentů má autor možnost obhájit svou práci. Připomínky recenzentů, které se autorovi zdají neopodstatněné nebo chybné, autor nezapracuje do textu, ale přiloží k upravenému článku samostatný soubor s odůvodněním, proč nelze postupovat podle doporučení recenzenta. Jednotlivé sporné body musejí být v obhajobě rozepsány a případně doloženy konkrétními pasážemi v textu. Text článku, recenze i obhajoba bude předložena příslušné dílčí redakční radě, která k tomuto vydá závazné stanovisko.

Zahrnutím obhajoby do recenzního řízení se redakční rada snaží chránit autory před laxností nebo menším povědomím recenzentů o daném tématu a zachovat tak maximální míru objektivity posuzování článků.