Etický kodex

Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni. Za účelem dosažení tohoto cíle by měl být celý proces hodnocení kvality odborných článků a rozhodování o jejich zveřejnění v časopise Zpravodaj Hnědé uhlí důkladný, objektivní a spravedlivý. Úroveň Zpravodaje Hnědé uhlí do značné míry závisí na důvěře všech zúčastněných stran ve spravedlivý postup recenzního řízení a publikování odborných článků. Etický kodex nastiňuje pokyny pro morální chování autorů, recenzentů a členů redakční rady (redakce) tak, aby mohla být vybudována důvěra všech zúčastněných stran a dosaženo vysoké odborné kvality časopisu. Ve shodě s tímto cílem je navržen Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí tak, aby zahrnoval komplexní politiku pro recenzní řízení a publikační etiku. Tento kodex popisuje zásady vydavatele časopisu Zpravodaj Hnědé uhlí vedoucí k zajištění etického chování všech účastníků v recenzním a publikačním procesu. Autorům, recenzentům, členům redakční rady a zaměstnancům redakce je doporučeno, aby věnovali dodržování těchto pokynů náležitou pozornost.

Celé znění Etického kodexu najdete zde.