Informace

Časopis vychází čtvrtletně, příspěvky jsou od roku 2005 recenzovány a mají rozšířená abstrakta v německém a anglickém jazyce.

Rada pro výzkum a vývoj schválila v roce 2008, z důvodu zavedení objektivního a kvalifikovaného hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, Seznam recenzovaných periodik vydávaných v ČR, kterým není přidělen indikátor Impact Factor databáze WoS společnosti Thomson Reuters. Seznam tvoří 443 časopisů zahrnujících všechny obory a jejich zařazení bylo podmíněno splněním kritérií, která mimo jiné zahrnují např. požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací, podmínku recenzování příspěvků nezávislými oponenty, cizojazyčnost abstraktů, dodržení složení redakční rady atd.

Zařazení Zpravodaje Hnědé uhlí do tohoto seznamu je významným oceněním kvality časopisu a zároveň přínosem pro autory příspěvků, neboť Rada pro VaV bude seznam využívat při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku.

Zpravodaj Hnědé uhlí je současně zařazen a hodnocen systémem databáze Index Copernicus International, výzkumné databáze EBSCO a databází českých a slovenských odborných zdrojů Pablikado.