Archiv - ročník 2009

Ing. Pavel Schmidt, Ing. Petr Šašek, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Vyhodnocení dlouhodobého monitoringu kvalitativních parametrů stavebních směsí na bázi produktů po spalování
RNDr. Michal Řehoř , Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.; doc. Mgr. Miroslav Šálek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita Praha, Ing. Markéta Hendrychová, Česká zemědělská univerzita Praha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Most a.s.:
První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 „Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny“
Ing. Petr Čermák, CSc. , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; Vratislav Ondráček, Severočeské doly a.s.:
Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Shrnutí poznatků z mobilních měření imisí ve vybraných malých sídlech severočeského regionu
RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most:
Získávání kyseliny tereftalové vysokofrekvenčním rozkladem odpadního polyethylentereftalátu
Ing. Vlastimil Macůrek, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most:
Hořenec – ložisko červeného pigmentu
Doc. RNDr. František Staněk, Ph.D., Ing. Jan Jelínek, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Ostrava-Poruba; Ing. Kerstin Hoňková, Ph.D., Ostrava – Pustkovec:
Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu – 1. část