Archiv - ročník 2020

Zpět na přehled článků

Návrh rozšíření systému BPEJ o antropogenní půdy

Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., Ing. Tomáš Khel, Ing. Ladislava Kohoutová

Abstrakt

Antropogenní půdy jsou půdy, jejichž vznik a vývoj podnítil či ovlivnil člověk svojí činností. Jedním z takových případů je vznik antropozemí v rámci zemědělských rekultivací zahlazujících těžební činnost v krajině. Rekultivované půdy jsou po skončení biologické rekultivace navraceny do zemědělského půdního fondu (ZPF) a měl by jim být přiřazen kód bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ). V případě bonitace antropozemí však narážíme na fakt, že pro tento specifický půdní typ neexistují samostatné kódy, které by vlastníkovi či uživateli podávaly informaci o vzniku a charakteru této půdy. Současná praxe je tak nucena kategorizovat antropozemě do stávajících hlavních půdních jednotek (HPJ), které však zahrnují půdy přirozeně se vyvíjející. Cílem příspěvku je seznámení s jedním z možných přístupů k začlenění antropogenních půd do bonitační soustavy.   

Klíčová slova:

antropogenní půda, rekultivace, bonitace půd, klasifikace půd


Zpět na přehled článků