Archiv - ročník 2018

Zpět na přehled článků

Geobotanické a fytocenologické zhodnocení vybraného území lomu ČSA

Mgr. Jan Šturma, RNDr. Jan Burda, Ph.D., Ing. Jiří Křen

Abstrakt

Geobotanické a fytologické zhodnocení území povrchového hnědouhelného lomu dokládá, že území je jemnozrnnou mozaikou společenstev, jejichž základní pattern je dáno jednak stávajícím substrátem, jednak stavem sukcese souvisejícím jak se stářím nově vzniklého povrchu, tak intenzitou/stupněm prováděných rekultivací. Strukturně a kontextově se jedná o velmi důležité území, které může v budoucnosti fungovat jako ukázkový migrační koridor i extenze velmi cenného území NPR Jezerka. Celkem bylo v území nalezeno 142 druhů vyšších rostlin a rozlišeno 15 biotopů, převážně kyselých trávníků na antropogenním podkladu v různém stadiu sukcese, ale i primitivních slanisek. V obecné rovině dochází zjevně k ochuzování floristické diverzity území spolu s pokračující sukcesí. Ekologicky nejstabilnějším a také téměř nejbohatším společenstvem jsou kyselé trávníky na rulové suti v horní části území.

Klíčová slova:

geobotanika, rostlinná společenstva, management krajiny, povrchový lom


Zpět na přehled článků