Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Zpracování metodiky odhadu množství fugitivních emisí TZL pro oblast povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin

Ing. Pavel Schmidt, Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Jan Brejcha

Abstrakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl v letech 2015 - 2016 řešitelem výzkumného projektu „Výzkum fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin (vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanovení“.  Hlavním výstupem řešení celého projektu je certifikovaná metodika, která zahrnuje stanovení emisních faktorů pro okruh hlavních zdrojů emisí při těžbě paliv a nerostných surovin v podmínkách České republiky a stanovení fugitivních emisí TZL ze zdrojů znečišťování ovzduší s případným zahrnutím navržených korekčních faktorů. Uvedený příspěvek shrnuje základní milníky řešení projektu.

Klíčová slova:

fugitivní emise, ovzduší, metodika, povrchový důl


Zpět na přehled článků