Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Funkční potenciál lesa na antropogenních substrátech výsypkových stanovišť Sokolovska a Chomutovska

Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., Ing. Ondřej Vanc, RNDr. Oldřich Vacek, CSc., Ing. Alena Jančová

Abstrakt

Lesní porosty zakládané na výsypkových stanovištích svou koncepcí, skladbou a uspořádáním představují jedinečné dílo vybudované v krajině devastované těžbou uhelné sloje. Volenou koncepcí a uspořádáním na antropogenních substrátech na výsypkách, odvalech a haldách představují jedinečné dílo po stránce botanické, dendrologické a lesnické. Dosavadní zpracované projekty hospodářské úpravy lesů (HÚL) jsou zcela nepřesné z důvodů pedologického, dendrologického a hospodářské skladby. Skladba vybraných druhů dřevin listnatých, jehličnatých a smíšených porostů byla volena podle zjištěných chemických, fyzikálních a mechanických vlastností jílů cyprisové a vulkanodetritické série v oblasti Sokolovska a šedých jílů v oblasti Chomutovska. Určujícím faktorem pro volbu skladby dřevin na výsypkových stanovištích jsou fyzikální, chemické a hydropedologické vlastnosti. Dalším kritériem pro volbu dřevin byly produkované exhalace z průmyslových závodů v obou hnědouhelných revírech. Obsah půdní vláhy je v obou revírech příznivý pro pěstování dřevin na výsypkových stanovištích.

Klíčová slova:

antropogenní substráty, výsypky, jíly, dendrologie, rekultivace


Zpět na přehled článků