Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Možnosti optimalizace hydrologických funkcí popílkovišť využitím substrátů na bázi popílků

Ing. Petra Huislová, Ing. Tomáš Khel, Ing. Renata Zárubová, Ph.D.

Abstrakt

Výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách s sebou přináší také problém s uplatněním produktu spalování v kra-jině – popílku. Fyzikálně-chemické vlastnosti popílku odrážejí jeho původ, proces spalování i složení vstupních surovin. Využití popílku v krajině naráží často na nestabilitu tohoto materiálu, kdy se jedná o materiál bez biologického oživení, bez vnitřní agregátové vazby a často s extrémními hydrologickými vlastnostmi. Komplex těchto primárních vlastností pak často nedovoluje zdravý růst a vývoj cílové vegetace. Z tohoto důvodu je vhodné mísit popílek s materiály, které by eliminovaly negativa samotného popílku a zároveň by byly kvantitativně a ekonomicky dostupné. Článek je zaměřen na testování substrátů složených z popílku pocházejícího ze spalování biomasy a sedimentu z vodního toku jako možného materiálu stabilizující samotný popílek. Cílem výzkumu bylo definování chemických a fyzikálních vlastností jednotlivých složek a určení jejich nejvýhodnějšího poměru tak, aby byl vytvořen substrát vhodný pro plánované využití – vegetační vrstvu odkališť.

Klíčová slova:

popílek, sediment, substrát


Zpět na přehled článků