Archiv - ročník 2017

Zpět na přehled článků

Regenerativní záchyt oxidu uhličitého z energetických procesů

Ing. Marek Staf, Ph.D., doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Ing. Eva Krtková

Abstrakt

Studie se věnuje možnostem, které skýtá metoda vysokoteplotní karbonátové smyčky pro cyklický záchyt oxidu uhličitého. Diskutována je separace uvedeného skleníkového plynu ze spalin produkovaných při výrobě elektrické energie, tepla a též při významných průmyslových procesech. Na základě literárních pramenů je tato metoda porovnána s jinými absorpčními a adsorpčními postupy. Základní provozní parametry metody se opírají o literární rešerši a vlastní laboratorní měření realizované na aparatuře s pevným ložem sorbentu. Pomocí údajů z Integrovaného registru znečišťování životního prostředí a dalších veřejných databází byl vyhotoven a kriticky vyhodnocen přehled významných zdrojů oxidu uhličitého v České republice.

Klíčová slova:

oxid uhličitý, spaliny, vysokoteplotní sorpce, energetika


Zpět na přehled článků