Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Pyrolýza směsí hnědého uhlí a vybraných druhů biomasy s následnou úpravou těkavých produktů

Ing. Lenka Jílková, doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Jaroslav Kusý, Ing. RNDr. Josef Valeš, Ing. Lukáš Anděl

Abstrakt

V těkavých produktech pyrolýzy se mimo jiné nacházejí také organické sloučeniny obsahující heteroatomy dusíku, síry či kyslíku, které do těkavých produktů přecházejí z pyrolyzovaného materiálu. Tato skutečnost činí kapalné produkty nestabilními a náchylnými k sekundárním reakcím (polymerace, polykondenzace, polyadice a další reakce), což vede ke zvyšování průměrné molekulové hmotnosti kapalného produktu nebo dokonce k vylučování pevných látek. V této práci byla zkoumána katalytická rafinace těkavých produktů z kopyrolýzy českého hnědého uhlí a vybraných druhů biomasy (extrahovaných řepkových pokrutin, slupek ze slunečnicových semen a lihovarských výpalků) s cílem zajistit kapalný produkt vhodný k dalšímu zpracování. Rafinace těkavých produktů pyrolýzy byla prováděna v plynné fázi v samostatně vyhřívaném katalytickém reaktoru naplněném hydrokrakovacím katalyzátorem na bázi Ni-W, který byl zapojen do proudu horkých pyrolýzních těkavých produktů vystupujících z pyrolýzního reaktoru.

Klíčová slova:

pyrolýza, těkavé produkty, rafinace


Zpět na přehled článků