Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Liboušský aluviální systém ovlivněný synsedimentární kompakcí rašeliny (spodní miocén, mostecká pánev)

Mgr. Tomáš Novotný, Ing. Karel Mach, Ph.D.

Abstrakt

Článek popisuje geologickou stavbu a průběh jedné z fází vývoje miocenního aluviálního systému tzv. žatecké delty. Tato fáze ovlivnila tvorbu rašeliny v okolí dnešních Dolů Nástup Tušimice (lom Libouš) v západní části mostecké pánve. Asymetrické prohnutí vrstev jílovito-prachovité výplně koryta řeky spolu s vývojem růstových zlomů dokládá vliv synsedimentární kompakce podložní rašeliny na ukládání sedimentů. Růstové zlomy se vyvíjely především na okrajích koryta, v místech největšího gradientu zatížení výplně koryta na podložní rašelinu. Kompakce rašeliny v největší míře probíhala především pod sedimenty s nejvyšší hustotou (jílovito-prachovitá bahna a písky). Průběh toku ovlivňoval výskyt starších výrazných strukturních prvků v podloží sloje.

Klíčová slova:

koryto, žatecká delta, Libouš, mostecká pánev, kompakce, růstový zlom


Zpět na přehled článků