Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin – záměry a řešení

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c., Ing. Jiří Mališ, Ph.D., Ing. Michal Poňavič

Abstrakt

Článek představuje projekt CEEMIR, jehož hlavním záměrem je revize zásob těch nerostných surovin v ČR, které se řadí mezi kritické komodity EU, včetně vytipováni vhodných ložisek nerostných surovin a návrhu efektivního a environmentálně šetrného způsobu jejich těžby a úpravy. Výběr zkoumaných nerostných surovin vychází jak z pohledu surovinové politiky našeho státu, tak ze surovinové politiky EU. Kritické suroviny jsou definovány v aktualizovaném dokumentu z května roku 2014 „Report on Critical raw materials for the EU“. Na území ČR se mnohé z kritických komodit vyskytují, ať už ve formě klasických nerostných surovin nebo ve formě odpadů uložených na odvalech a odkalištích. Jedním z cílů projektu je jejich kvantifikace a zhodnocení reálných možností jejich využití nejen z pohledu ložiskově-geologických podmínek, ale také stavu současných dobývacích a úpravnických technologií, environmentálních, ekonomických a legislativních podmínek. Příspěvek shrnuje východiska a hlavní cíle projektu a uvádí vybrané výsledky dosažené po dvou letech jeho řešení.

Klíčová slova:

kritické nerostné suroviny, hornictví, ložiska, těžba, technologie úpravy, legislativa


Zpět na přehled článků