Archiv - ročník 2016

Zpět na přehled článků

Geneze antropogenních substrátů na výsypkách jako základ pro vytvoření lesnické rekultivační typologie

doc. Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D., RNDr. Oldřich Vacek, CSc.

Abstrakt

Podrobné studium pedogenetických procesů antropogenních substrátů na výsypkách v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve tvoří základní předpoklad pro určení typu rekultivace (zemědělské, lesnické, hydrické, ostatní – lesoparky, bažantnice, golfová hřiště, autodrom, rekreační plochy, apod.) na antropogenních půdních substrátech. Genetické procesy antropogenních substrátů (profilů) jsou ovlivňovány geologicko-petrografickou skladbou, stupněm zvětrání a v neposlední řadě i volbou vegetace (lesní porosty, zemědělské kultury, ovocné sady, bažantnice, rekreační plochy). Velkou výhodou pro zobecnění procesu geneze antropogenních lesních půd se staly v oblasti Sokolovské pánve nejstarší lesnické výsadby v ČR (výsypka Vilém – vznik 1929-34, Bohemia – vznik 1928-32). Další podrobný výzkum genetických proměn antropogenních substrátů byl prováděn na celé řadě mladších výsypek se zemědělskou, především lesnickou rekultivací (výsypky Dukla, Gustav, Velká Loketská, Velký Riesel, a zejména výsypka Antonín, kde bylo vybudováno jedinečné lesnické rekultivační arboretum v ČR i ve světě, se zastoupením 224 druhů dřevin). V předloženém elaborátu jsou originální výsledky geneze půdy počínaje protoprofily (0-20 let), mezoprofily (20-40 let) a teloprofily (40 a více let). Zobecněné výsledky pedogenetických procesů na výsypkových stanovištích byly studovány po stránce geologické, pedologické, hydropedologické a vegetační, včetně vývoje mikrobiologie. Na základě výsledků výše uvedených studií byla zpracována metodika pro zemědělské, lesnické, hydrické a tzv. ostatní rekultivace. Na základě těchto výzkumů byla také vytvořena klasifikace potenciální úrodnosti jednotlivých typů skrývaného nadloží nad uhelnou slojí a rud.

Klíčová slova:

geneze, antropogenní substrát, výsypka, rekultivace, rekultivační typologie


Zpět na přehled článků