Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Pyrolýza hnědého uhlí s následnou úpravou těkavých produktů v termicko-katalytickém reaktoru

doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc., Jaroslav Kusý, Ing. RNDr. Josef Valeš, Ing. Lenka Jílková, Ing. Lukáš Anděl

Abstrakt

Při pyrolýze organických látek je část sirných, dusíkatých a kyslíkatých sloučenin obsažených v pyrolyzované surovině transformována do těkavých produktů. Kapalné produkty pyrolýzy tak často obsahují vysoké koncentrace kyslíku, dusíku a síry ve formě vázané do organických sloučenin. To je jednou z příčin vysoké reaktivity těchto kapalných produktů, kdy dochází k postupným polymerizacím, polykondenzacím a dalším reakcím vedoucích ke zvyšování průměrné molekulové hmotnosti kapalného produktu pyrolýzy a často i vypadávání látek v pevné formě. Proto je důležité snížit obsah kyslíku, dusíku i síry, vázaných v podobě organických sloučenin v těkavých produktech pyrolýzy, jejich transformací na vodní páru amoniak a sulfan. V dané práci byla zkoumána možnost termicko-katalytické rafinace těkavých produktů pyrolýzy hnědého uhlí v parní fázi v reaktoru, zařazeném přímo do proudu těkavých produktů odcházejících z pyrolýzní pece.

Klíčová slova:

pyrolýza, těkavé produkty, rafinace, termicko-katalytický reaktor


Zpět na přehled článků