Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Shrnutí výsledků výzkumu vlivu Mosteckého jezera na ovzduší

Ing. Jan Brejcha

Abstrakt

V současné době je dokončeno napouštění Mosteckého jezera. Jezero vzniklo zatopením zbytkové jámy lomu Most-Ležáky, kde byla těžba hnědého uhlí ukončena k 31. srpnu 1999. Napouštění jezera Most bylo zahájeno 24. 10. 2008. V rámci projektu výzkumu a vývoje „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“ byla zhodnocena významnost vlivu vývoje mikroklimatu zájmového území na kvalitu ovzduší v okolí jezera. Projekt byl řešen v období let 2011 až 2014. Výsledky provedeného hodnocení nedokladovaly jednoznačně ovlivnění imisní situace v lokalitách stanic Kopisty a Most mikroklimatem Mosteckého jezera. Lze proto předpokládat, že vliv Mosteckého jezera na rozptylové podmínky v lokalitách Most a Kopisty, a tím i na imisní situaci v těchto lokalitách, není významný.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, Mostecké jezero, kvalita ovzduší, PM10


Zpět na přehled článků