Archiv - ročník 2015

Zpět na přehled článků

Vývoj ekosystému Mosteckého jezera

Ing. Milena Vágnerová, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Abstrakt

V letech 2011-2014 byl řešen projekt výzkumu a vývoje „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické (dále také hydrologické) rekultivace hnědouhelných lomů“, který byl podporován Technologickou agenturou České republiky a který řešil společně Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Univerzita J. E. Purkyně a Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Za soustavného napouštění budoucího Mosteckého jezera probíhal monitoring stavu lokality s cílem zachytit postup utváření a charakter biocenóz, a případné zhodnocení ekologického potenciálu lokality na základě prvků biologické kvality. Projektem bylo umožněno sledování jakosti vody a skladby vodních společenstev v době napouštění budoucího jezera. Z dostupných míst na tvořící se litorální zóně byly odebírány vzorky pro potřeby hydrobiologického rozboru, zjišťována byla případná dominance bioindikátorů, stupeň trofie a biologický index saprobity. Zonační odběry zachycují vertikální stratifikaci fytoplanktonu, objemové biomasy, koncentrace chlorofylu-a, pH a konduktivity. Informace o projektu, jeho metodice, cílech a průběžných výsledcích byly uvedeny ve Zpravodajích Hnědé uhlí v letech 2012 až 2014. Následující článek navazuje na článek v č. 1/2015 Zpravodaje Hnědé uhlí a podrobně se věnuje dosaženým výsledkům projektu v oblasti vývoje ekosystému Mosteckého jezera.

Klíčová slova:

hydrologická rekultivace, Mostecké jezero, ekosystém, EIA, směrnice 2000/60/ES, biologické rozbory, saprobita, chlorofyl


Zpět na přehled článků