Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Taxonomické zhodnocení lesnických rekultivací jako podklad pro rekultivační typologii lesa

Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Miroslav Kunt, Ph.D.

Abstrakt

Hlavním důvodem předloženého příspěvku je vytvoření typologie lesů vzniklých rekultivační činností na antropogenních půdních substrátech (výsypky, odvaly, haldy, skládky tuhého odpadu apod.). Odpovědný přístup řešení obnovy komplikovaných ekosystémů v oblastech těžby hnědého uhlí (kraj karlovarský, ústecký) předpokládá řešení a vysvětlení založená na dokonalém poznání polyfaktoriálních vztahů řešených moderním experimentálním a praktickým výzkumem v systému hornina – voda – klima – vegetace. Z uvedených složek a volby způsobu jejich krajinotvorného řešení formou rekultivace zemědělské, lesnické,  hydrické a tzv. ostatní (lesoparky, sportovní areály, zooparky, bažantnice apod.) vyplývá, že je zcela odlišný od obnovy vegetace na rostlých půdách, je tedy řešený v tzv. geologické epoše [8,9,12,44]. Hlavním důvodem ke zpracování problematiky tvorby a obnovy vodního režimu na devastovaném území hornickou a průmyslovou činností jsou následující skutečnosti:
1. Současná úroveň základního a aplikovaného výzkumu v obou hnědouhelných pánvích (1962-2014).
2. Současné krajinotvorné principy a záměry obnovy půdy, vody, vegetace a infrastruktury.
3. Geomorfologické, hydrické a vegetační ztvárnění území po ukončení těžby (cca 2035 – kraj karlovarský, 2065 – kraj ústecký).
4. Veškeré výzkumy kapalné fáze u všech substrátů jílovité povahy na výsypkách jsou limitujícími faktory pro transport živin jako rozhodujícího faktoru prosperity pěstované vegetace v oboru zemědělství a lesnictví.

Klíčová slova:

výsypky, revitalizace, rekultivace, rekultivační typologie, infiltrace, vodní režim


Zpět na přehled článků