Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Úroveň koncentrací PM10 v lokalitě Mosteckého jezera v období 2012 a 2013

Ing. Jan Brejcha

Abstrakt

V rámci řešení projektu výzkumu a vývoje č. TA 01020592 „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“ bylo v období let 2012 a 2013 v Kopistech prováděno kontinuální měření koncentrací aerosolových částic PM10. Na základě porovnání výsledků tohoto měření byly vyhodnoceny základní parametry, které charakterizují imisní situaci v Kopistech z pohledu úrovně znečištění ovzduší aerosolovými částicemi PM10. Výsledky hodnocení lze vzhledem k relativně malé vzdálenosti stanice Kopisty vztáhnout i na rekultivovanou lokalitu Mosteckého jezera a jeho okolí.

Klíčová slova:

hydrická rekultivace, Mostecké jezero, kvalita ovzduší, PM10


Zpět na přehled článků