Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Ervěnický koridor – zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády – I. část

Ing. Evžen Pichler, CSc., Ing. Jaromír Fultner, Ing. Petr Valvoda

Abstrakt

První část tohoto dvoudílného článku má sedm kapitol, ve kterých je uvedena problematika a důvody výstavby „Ervěnického koridoru“ (EK = EC v anglickém jazyce) ve formě zemního výsypkového tělesa o mocnosti přes 130 m a délce cca 5 000 m. Koridor byl v letech 1957-1984 vybudován báňským způsobem z jílovité nehutněné sypaniny a jeho hlavní význam spočívá v silničním a železničním propojení průmyslových aglomerací měst Mostu a Chomutova. Na jeho temeni byly v letech 1981-1984 zprovozněny důležité komunikační přeložky: železnice Most-Chomutov, silnice I/13 a dále potrubní přeložka řeky Bíliny. V prvních dvou kapitolách jsou uvedeny důvody vzniku EK a jeho význam z hlediska báňského a komunikačního. Kapitoly 3 a 4 analyzují základní podmínky stavby vysokých výsypek, uplatňovaných při budování koridoru. Kapitoly 5 a 6 pojednávají o fyzikálně-mechanických vlastnostech hornin, založených do výsypkových etáží. 7. kapitola první části příspěvku předkládá výsledky úvodních měření sedání tělesa EK.

Klíčová slova:

báňské řešení, monitoring stability, odvodnění, sedání výsypky, smyková pevnost, technologie zakládání


Zpět na přehled článků