Archiv - ročník 2014

Zpět na přehled článků

Porovnání kvality TAP a produktů po spálení s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků

Ing. Vladimíra Brzáková, Mgr. Eva Pertile, Ph.D.

Abstrakt

Práce se zabývá problematikou používání neobnovitelných přírodních zdrojů a snahou o jejich nahrazení tuhými alternativními palivy (TAP), která se vyrábějí z běžných komunálních odpadů a jejichž využíváním v průmyslu a energetice lze docílit snížení spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů. Jsou zde uvedeny a popsány vybrané druhy alternativních paliv a jejich jednotlivé složky a charakteristika nebezpečných vlastností. Práce popisuje distribuci vybraných stopových prvků – olova, chromu a arsenu – mezi jednotlivými produkty spalování tuhých alternativních paliv. Hlavní náplní experimentální části práce bylo sledování distribuce vybraných prvků v původním vzorku a ve vzniklých popelovinách. Vzniklý úbytek stopových prvků vznikl přechodem těchto prvků do spalin, popřípadě úletového popílku.

Klíčová slova:

tuhá alternativní paliva, TAP, těžké kovy, stopové prvky, atomová absorpční spektrometrie


Zpět na přehled článků