Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Posouzení kvality hydrogenačních produktů připravených z dehtů hnědouhelných směsí s biomasou – 2. část

Jaroslav Kusý, Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. Jan Šafář, CSc. - Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s., Ústí nad Labem; Ing. Karel Ciahotný, CSc. - VŠCHT, Praha

Abstrakt

V rámci řešení grantového projektu GA 105/09/1554 „Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků“ byla provedena série pyrolýzních testů se vzorky s různým poměrem hnědého uhlí a biomasy z dřevních pilin. Při pyrolýze byly sledovány výtěžky jednotlivých pyrolýzních produktů – kapalné organické fáze, pyrolýzní vody, pevného produktu pyrolýzy a plynných produktů. Vzniklá organická kapalná fáze byla podrobena hydrogenační reakci v hydrogenačním reaktoru. Vzniklé hydrogenační produkty byly posouzeny s ohledem na jejich kvalitu. Celkem bylo zpracováno 11 vzorků organické kapalné fáze vzniklé pyrolýzou směsí s různým poměrem hnědého uhlí a biomasy. V první fázi byla kvalita vstupní suroviny a získaných hydrogenačních produktů hodnocena pomocí techniky GC/MS. Vzhledem ke komplikovanosti studovaných frakcí byly vybrané vzorky vstupní suroviny a hydrogenačních produktů analyzovány dále pomocí technik GC-SIMDIST a GCxGC-FID, které by měly oproti technice GC/MS poskytnout přesnější údaje o destilační křivce a skupinovém složení těchto frakcí.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, biomasa, dehet, pyrolýza, hydrogenace, SIMDIST, GCxGC


Zpět na přehled článků