Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Zvýšení produkce kvality ořech 2 – nová drticí linka na Úpravně uhlí Komořany

doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava; Ing. David Paus, Ing. Petr Kolman, Ing. Pavel Kounovský - Severní energetická a.s., Most

Abstrakt

Autoři pojednávají o letošní investiční akci – nové drticí lince pro výrobu uhlí, druh ořech 2, a to z důvodu jejího zkapacitnění, resp. zvýšení produkce jak na státní dráhu (vozy ČD), tak na osu (maloprodej - nákladní automobily) na Úpravně uhlí Komořany. Článek dále popisuje celkovou produkci tříděných druhů za poslední léta v korespondenci s aktuálními, resp. dlouhodobými požadavky zákazníků (maloodběratelé – kotelny, velkoodběratelé – mj. i externí prodej pro Polsko) na stále stoupající poptávku po druhu uhlí ořech 2. Na základě těchto požadavků bylo přikročeno k úpravám technologie na Úpravně uhlí Komořany. Za rok 2012 byl prodej uhlí druh ořech 2 ve výši 445 250 t. Úpravou technologie je očekáván nárůst produkce druhu ořech 2 o 20 %, tj. nárůst o 89 050 t. Návratnost investice je počítána do doby 3 let. Je zde popisována úprava technologie od počátku, tj. problematika přípravy, realizace úpravárenských opatření, až po samotný rozjezd. Bezproblémový chod této technologie potvrdil navržený a realizovaný způsob řešení technických opatření, který byl založen především na širokém objemu znalostí a zkušeností všech zúčastněných.

Klíčová slova:

investiční akce, drticí linka, ořech 2, produkce, Úpravna uhlí Komořany, úprava technologie


Zpět na přehled článků