Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Měření plynného znečištění ovzduší v okolí nově vznikajícího jezera Most

Ing. Lenka Vaidišová, Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Hodnocení kvality ovzduší v revitalizované lokalitě jezera Most je jednou ze součástí komplexního projektu „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“ č. TA 1020592. Mimo jiné jsou v rámci tohoto projektu na 8 stanovištích v okolí jezera Most sledovány plynné polutanty: SO2, NOx, O3, NH3 a VOC (Volatile Organic Compounds) - těkavé organické látky mimo methan - odebírané pasivní vzorkovací metodou Radiello. Na jednom stanovišti je zároveň prováděno kontinuální měření SO2, NOx, O3 a CO. Získaná data slouží ke sledování znečištění a zároveň k porovnání obou metod stanovení. Uvedeny jsou výsledky z časového období 6/2011 až 6/2013. Měření budou pokračovat ještě do konce roku 2014.

Klíčová slova:

imise, ovzduší, jezero Most, pasivní odběry, Radiello


Zpět na přehled článků