Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Použití uhličitanu vápenatého jako činidla pro neutralizaci kyselých důlních vod

Ing. Iva Bestová, Ph.D., Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava; Ing. Miroslav Zechner, Ph.D. - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Abstrakt

Základním krokem při úpravě kyselých důlních vod před jejich vypuštěním do recipientu je jejich neutralizace provázená odstraňováním zejména železa, části manganu a části těžkých kovů přítomných v rozpuštěné formě. Nejčastěji je k neutralizaci používán vápenný hydrát ve formě vápenného mléka. Negativním důsledkem použití vápenného hydrátu je zvýšení tvrdosti upravené vody a vytvoření těžko odvodnitelného kalu, což by mohlo být částečně vyřešeno použitím uhličitanu vápenatého, případně kombinací obou činidel. V této práci byl sledován účinek uhličitanu vápenatého při neutralizaci kyselých důlních vod z lokality lomu Jiří na Sokolovsku. Pozornost byla zaměřena na testování ekonomicky výhodných a technologicky účinných způsobů neutralizace. Ve vzorcích byly sledovány časový průběh změny pH, počáteční a konečné koncentrace železa a manganu. V neposlední řadě bylo provedeno zhodnocení ekonomické stránky při respektování aktuálních cen činidel. Úspory nákladů na neutralizační činidla při kombinaci obou činidel jsou cca 30%, samostatné použití uhličitanu vápenatého se ukázalo za daných podmínek jako ekonomicky nerentabilní.

Klíčová slova:

důlní voda, uhličitan vápenatý, neutralizace


Zpět na přehled článků