Archiv - ročník 2013

Zpět na přehled článků

Posouzení kvality produktů hydrokonverze kapalných podílů z kopyrolýzy směsí hnědouhelného dehtu s biomasou

Jaroslav Kusý, Ing. Petr Svoboda, CSc., Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. - VŠCHT, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Praha

Abstrakt

Byla provedena série pyrolýzních testů se vzorky s různým poměrem hnědého uhlí a biomasy z dřevních pilin. Při této kopyrolýze byly sledovány výtěžky jednotlivých pyrolýzních produktů - kapalné organické fáze, pyrolýzní vody, pevného produktu pyrolýzy a plynných produktů. Vzniklá organická kapalná fáze byla podrobena hydrogenační reakci v hydrogenačním reaktoru a následně byla hodnocena kvalita všech vzorků.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, biomasa, dehet, pyrolýza, hydrogenace


Zpět na přehled článků