Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Vývoj a kvalita uhelných slojí v průzkumném území Dětmarovice-Petrovice

Ing. Pavla Ovčaří, Ph.D., doc. RNDr. František Staněk, Ph.D., Ing. Jan Jelínek, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava; doc. Ing. Josef Honěk, CSc. - Ostrava-Pustkovec

Abstrakt

Ke kvalitativním parametrům, které určují vhodnost uhlí ke koksování, podzemnímu zplyňování apod., patří obsah popela v bezvodém stavu Ad (%) a stupeň prouhelnění určený obsahem prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf (%). Nezbytné je také sledování mocnosti slojí. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století proběhl v hornoslezské pánvi v průzkumném území Dětmarovice–Petrovice ložiskový průzkum, v jehož rámci bylo odvrtáno 17 hlubokých vrtů. Náplní tohoto příspěvku jsou souhrnné výsledky uvedených kvalitativních parametrů za porubské, sedlové a spodní sušské vrstvy, které byly v dostatečné míře vrtným průzkumem zastiženy. Ukazuje se, že uhlí v této části hornoslezské pánve je velmi kvalitní a je vhodné nejen pro klasické využití, ale také pro využití nestandardní.

Klíčová slova:

hornoslezská pánev, mocnost slojí, obsah popela, prchavá hořlavina


Zpět na přehled článků