Archiv - ročník 2012

Zpět na přehled článků

Vliv přídavku biomasy na kvalitu produktů pyrolýzy hnědého uhlí

Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., RNDr. Ing. Josef Valeš - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

V rámci řešení grantového projektu GA 105/09/1554 „Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků“ byla provedena série pyrolýzních testů se vzorky s různým poměrem hnědého uhlí a biomasy z dřevních pilin. Cílem práce bylo sledovat vliv podílu biomasy na kvalitu pyrolýzních produktů – kapalné organické fáze, pyrolýzní vody, pevného produktu pyrolýzy a plynných produktů. Celkem bylo zpracováno 11 vzorků s různým poměrem hnědého uhlí a biomasy. Vzorky byly upraveny do analytického stavu pro rozbory vstupních parametrů a též zrnitostně upraveny pro lisování v laboratorním peletizačním lisu. Vylisované směsi byly následně kopyrolyzovány za stejných podmínek, tj. v rozmezí teplot 25 °C až 650 °C. V průběhu testů byly odebírány vzorky pyrolýzních plynů, které byly analyzovány metodou plynové chromatografie. Byla též provedena hmotnostní bilance jednotlivých produktů pyrolýzy, tj. vzniklého polokoksu, dehtu, vody a plynu. V práci jsou uvedeny průměrné výsledky bilancí jednotlivých testů a jsou vzájemně porovnány. Vzniklý produkt – dehet – byl odebrán pro následné testy v hydrogenačním reaktoru, což je náplní dalších etap projektu.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, biomasa, dehet, pyrolýza


Zpět na přehled článků