Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Stanovení pádové prášivosti s využitím vertikální pádové komory

Ing. Jan Brejcha - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

V rámci řešení problematiky emisí aerosolových částic z fugitivních zdrojů bylo sestaveno a ověřeno zkušební zařízení pro stanovení pádové prášivosti. Cílem provozu uvedeného zařízení je zjišťování emisního potenciálu prašných hmot z pohledu uvolňování emisí prachových částic při volném pádu materiálového proudu. Pro testy byly vybrány vzorky prašných materiálů, které jsou charakteristické pro povrchovou těžbu uhlí - nadložní horniny, uhelný prach a písek ze složiště. Pro každý materiál bylo provedeno 10 dílčích zkoušek. Prášivost byla vyjádřena jako podíl hmotnosti emitovaného prachu k celkové hmotnosti vzorku. Z vysoké variability dílčích stanovení prášivosti jednotlivých materiálů vyplývá nutnost provádět stanovení prášivosti vždy jako sérii více dílčích stanovení. Prášivost frakce vzorku o aerodynamickém průměru částic menším než cca 50 μm se pohybovala v rozsahu cca 1 až 2 hmotnostních %. Prášivost frakce PM10 se pohybovala řádově v rozsahu 0,01 až 0,1 hmotnostních %. Zjištěný relativně nízký emisní potenciál vybraných zdrojových materiálů lze vysvětlit působením adhezních sil mezi částicemi.

Klíčová slova:

povrchový důl, znečištění ovzduší, prach, prášivost, fugitivní emise, PM10


Zpět na přehled článků