Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Gigantické ložisko uhlí Sheeve Ovo v Mongolsku, část I: Stratigrafické podmínky výskytu uhlí na ložisku

Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D., Hana Cihlářová - Ústav geologie a pedologie, Mendelova univerzita v Brně

Abstrakt

Sheeve Ovo je nejdůležitějším těženým ložiskem uhlí Choirské pánve a zároveň i celého Mongolska, s roční produkcí přes 5 Mt. Na základě provedeného detailního průzkumu v letech 2006-2007 přináší tento článek nové informace o sedimentární uhlonosné formaci. Vlastní ložisko se nachází na severovýchodním okraji rozsáhlé Choirské pánve (protažena ve směru SV-JZ, ložisková struktura na ploše 10 x 15 km), na jejíž pestré geologické stavbě se podílí prakticky výhradně sedimenty, které nasedají na starší metamorfované horniny. V rámci pánve je možné odlišit tři hlavní prekambrická souvrství dle litologické náplně: (1) svrchní jílovcové souvrství, (2) kvarcit-pískovcové souvrství a (3) spodní kvarcit-jílovcové souvrství. Na tato stará souvrství nasedají mladší spodnopaleozoické sedimenty, na které navazuje pravděpodobně nepřerušený horninový sled mesozoika a kenozoika. Produktivní uhlonosné horizonty křídového stáří jsou reprezentovány 8 hlavními slojovými horizonty.

Klíčová slova:

uhlí, ložisko, Sheeve Ovo, křída, Mongolsko.


Zpět na přehled článků