Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Externality v krajině dlouhodobě ovlivněné těžbou nerostných surovin

Mgr. Jana Polanská, Ing. Eva Lacková, doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. - Institut environmentálního inženýrství, Fakulta hornicko-geologická, VŠB TU Ostrava

Abstrakt

Článek rozebírá základní problematiku postupů oceňování životního prostředí dotčeného těžbou nerostných surovin. Území v minulosti narušená průmyslovými aktivitami, jenž jsou v dnešní době již nevyužívaná, nesou označení "brownfields". Tyto lokality od svého počátku vytvářejí vedlejší efekty neboli externality, které jsou v předkládaném článku hodnoceny. Tato problematika je řešena v rámci evropského projektu 1CE014P4 a SP/201097. Praktické oceňování životního prostředí a hodnocení vzniklých externalit bylo provedeno na území dolu Žofie. V první části článku je uveden postup hodnocení území dle Hessenské metody a finanční ocenění modelového území. Na základě dosažených výsledků byly analyzovány všechny nedostatky použité metody a v závěru je uveden nově navrhovaný postup ocenění převážně vzniklých pozitivních externalit v podmínkách ČR včetně možných východisek.

Klíčová slova:

oceňování životního prostředí, reálný funkční potenciál, pozitivní externality


Zpět na přehled článků