Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Pyrolýzní testy hnědých uhlí těžených v regionu severozápadních Čech

Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, RNDr. Ing. Josef Valeš, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most

Abstrakt

V rámci řešení grantového projektu GA 105/09/1554 „Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků" bylo provedeno několik pyrolýzních testů se vzorky hnědých uhlí ze všech činných těžebních lokalit v rámci severočeské hnědouhelné pánve. Cílem práce bylo vytipovat hnědé uhlí, vhodné svými parametry k testům kopyrolýzy s dalšími vhodnými komponenty, které budou realizovány v další etapě projektu. Tato práce je zaměřena na průběh pyrolýzních testů a na porovnání výtěžků jednotlivých produktů pyrolýzy - dehtu, polokoksu, vody a plynu. Celkem bylo zpracováno 6 vzorků hnědých uhlí z různých lokalit v severočeské hnědouhelné pánvi. Vzorky byly upraveny do analytického stavu pro následné rozbory vstupních parametrů a též zrnitostně upraveny pro pyrolýzní testy na zrnitost 1 až 5 mm. Veškeré pyrolýzní testy byly prováděny za stejných podmínek, tj. do teploty 650 °C. V průběhu testů byly odebírány vzorky pyrolýzních plynů, které byly analyzovány metodou plynové chromatografie. Byla též provedena hmotnostní bilance jednotlivých produktů pyrolýzy, tj. vzniklého polokoksu, dehtu, vody a plynu. V práci jsou uvedeny průměrné výsledky bilancí jednotlivých testů a jsou vzájemně porovnány. Vzniklý produkt - dehet, byl odebrán pro následné testy v hydrogenačním reaktoru, což je náplní dalších etap projektu. Porovnáním výsledků rozborů pyrolýzních plynů a celkového obsahu dehtu bylo vytipováno nejvhodnější hnědé uhlí pro kopyrolýzu s dalšími vhodnými materiály s vysokým obsahem organických látek.

Klíčová slova:

dehet, pyrolýza, hnědé uhlí


Zpět na přehled článků