Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů

Ing. Robert Kořínek - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.; RNDr. Ing. Josef Valeš - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most

Abstrakt

Odpady v sobě skrývají významný surovinový i energetický potenciál. Využíváním jejich energetického obsahu v kombinaci s méně kvalitními složkami některých paliv můžeme nahrazovat cenné primární energetické suroviny a zároveň snižovat množství odpadů ukládaných na skládky odpadů, kde Česká republika neplní své závazky stanovené Plánem odpadového hospodářství. Cílem příspěvku je představit současné legislativně problematické okolnosti v oblasti využívání odpadů pro výrobu směsných paliv, produkci a způsoby nakládání s vybranými druhy odpadů, produkci směsných paliv v České republice a výsledky laboratorních testů výroby směsných paliv (dříve tuhých alternativních paliv) z méně kvalitních fosilních paliv, biomasy a různých kvalitativně vhodných druhů odpadů.

Klíčová slova:

směsné palivo, hnědé uhlí, odpad, biomasa


Zpět na přehled článků