Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Lesnická rekultivace plaviště popele Lotta Marie

Petr Čermák - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s.

Abstrakt

V práci jsou uvedeny poznatky ze stavu 17leté lesnické rekultivace plaviště popelovin Lotta Marie, pocházejícího ze spalování hnědého uhlí v tepelné elektrárně Ledvice. Hodnocena je technická část provedení rekultivace zúrodnitelnými zeminami, půdní vlastnosti vytvořené antropozemě, pěstební péče a růstová vitalita dřevin. Na podkladě provedeného šetření lze rekultivační stav tohoto zalesněného území charakterizovat takto: značná heterogennost vytvořené celkové mocnosti překryvné vrstvy ze zúrodnitelných zemin, extrémní poškozování výsadeb zvěří (okus, vytloukání, oděr), za rekultivačně významné (pionýrské) dřeviny v první generaci pěstování lesa na tomto stanovišti, ale s již příznaky předčasného stárnutí, lze považovat Populus canadensis, Populus nigra var. pyramidalis a Alnus glutinosa (L.) Gaertn., za další rekultivačně významnou skupinu dřevin, ale s již nezaznamenanými příznaky předčasného stárnutí, lze považovat Betula pendula Roth., Populus tremula L., Larix decidua Mill., Pinus sylvestris L., Quercus robur L. a Fraxinus ornus L., a významněji se již růstově na tomto stanovišti neuplatnil Fraxinus excelsior L., Acer negundo L., Acer pseudoplatanus L. a Sorbus aucuparia L.

Klíčová slova:

plaviště popelovin, lesnická rekultivace, půdní vlastnosti, růstová vitalita dřevin


Zpět na přehled článků