Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Hydrogenace hnědouhelného dehtu

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek podává přehled o laboratorních experimentech hydrogenace hnědouhelného dehtu jako vedlejšího produktu pyrolýzy hnědého uhlí, které byly realizovány v tlakovém reaktoru při teplotě 300 °C za různého pracovního tlaku vodíku jako hydrogenačního média. Vzorek hnědouhelného dehtu pro realizaci hydrogenačních testů byl připraven pyrolýzou vzorků hnědého uhlí, které reprezentují co do kvalitativních parametrů hnědé uhlí z pánevních okresů severozápadních Čech. V rámci experimentů byly zjišťovány kvalitativní parametry jak vstupní suroviny - hnědouhelného dehtu, tak vznikajících produktů - plynné, vodné a organické fáze a hydrogenačního zbytku. Byla také stanovena výtěžnost těchto produktů v závislosti na použitém pracovním tlaku vodíku při hydrogenaci.

Klíčová slova:

pyrolýza uhlí, hnědouhelný dehet, hydrogenace dehtu, hydrogenační reaktor, katalyzátor


Zpět na přehled článků