Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku

Mgr. Eva Pertile, Ph.D., Ing. Nezvalová Lucie, doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., prof. Ing. Peter Fečko, CSc., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická, Institut environmentálního inženýrství

Abstrakt

V rámci pilotní studie byl v roce 2008 sledován v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku obsah šesti ongenerů PAH a jejich suma. Posuzované lokality Karvinska reprezentovaly jak vodní plochu využívanou k účelům rekreačního rybolovu (Velký Loucký rybník), tak také lokalitu, která byla odkalištěm (Mokroš), nebo kde převažuje návoz hlušiny (Barbora), tedy často využívaný materiál k sanacím na tomto území. Výsledky rozborů PAH byly porovnány s jejich obsahem v ovzduší zájmové oblasti. V příspěvku je rovněž posouzen vliv imisní zátěže vybranými PAH na Karvinsku a Mostecku.

Klíčová slova:

polycyklické aromatické uhlovodíky, zvodnělé poklesové kotliny, sedimenty, Karvinsko, Velký Loucký rybník, Barbora, Mokroš


Zpět na přehled článků