Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Emisní faktory znečišťujících látek ve spalování hnědého uhlí ze spalovacích zařízeních malých výkonů

Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ing. Kamil Krpec, Ing. Milan Dej, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Ing. Michal Šyc, Ph.D. - Akademie věd České Republiky, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Abstrakt

Hnědé uhlí bylo opakovaně spalováno ve čtyřech různých typech spalovacích zařízení, která reprezentují čtyři základní konstrukční typy teplovodních kotlů (od nejlevnějšího a nejjednoduššího až po moderní). U základních ukazatelů kvality spalovacího procesu (CO a TOC), byly zjištěny cca o dva řády nižší hodnoty emisních faktorů u moderních spalovacích zařízení než u zařízení starých konstrukcí (např. pro CO z hodnot cca 100 g/kg na hodnoty cca 2  g/kg). Stejný trend byl pozorován u PAU (z hodnot cca 50 g/kg na cca 0,3 g/kg). Stanovené emisní faktory I-TEQ PCDD/F byly u moderních kotlů nižší než u kotlů starších konstrukcí. Obecně ale byly hodnoty stanovených emisních faktorů nízké (cca 0,05–1 ng/kg) oproti emisním faktorům používaným pro bilanční výpočty v ČR (6 ng/kg). To je zřejmě způsobeno nízkým obsahem chloru v palivu použitém při experimentech (cca 40 mg/kg). Výsledné emisní faktory ukazují na možnost snížení emisí použitím moderních typů spalovacích zařízení. Cena těchto zařízení je ovšem tři až pětinásobně vyšší.

Klíčová slova:

emisní faktor, malé zdroje, hnědé uhlí, spalování


Zpět na přehled článků