Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky

Ing. Petr Čermák CSc. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a. s.

Abstrakt

Poměrně omezenou variantu vzniku antropozemí pro lesnické účely v severočeské hnědouhelné pánvi představuje území, které bylo při báňské činnosti narušeno těžbou vypálených jílů (porcelanitů). Provedené hodnocení stavu vývoje půdních vlastností a růstové vitality lesních dřevin na tomto stanovišti zahrnuje území bývalého lomu porcelanitů v Želénkách o rozloze 39 ha, rekultivačně upraveného zúrodnitelnými zeminami, dřevinami z umělé výsadby (Fraxinus excelsior L., Acer pseudoplatanus L., Larix decidua L., Quercus robur L., Tilia cordata Mill., Alnus glutinosa L. Gaertn., Picea pungens L.) a území bez překryvu porcelanitů, ovlivněného až 25letým půdotvorným procesem a dřevinami pocházejícími ze sukcese (Acer pseudoplatanus L., Betula pendula Roth., Quercus robur L., Carpinus betulus L., Populus nigra L., Populus tremula L., Salix caprea L.). Probíhající půdotvorný proces na antropozemích vytvořených pouze z porcelanitů se vyznačuje nárůstem; fyziologické hloubky půdního profilu, obsahu jemnozemě (částic <2 mm), organických látek, půdní acidity a  kationtové výměnné kapacity a snížením sorpčního nasycení. Velmi dobrou růstovou vitalitu na překryvech zúrodnitelnými zeminami vykazují všechny dřeviny z umělé výsadby a obdobně lze charakterizovat i vývoj dřevin pocházejících ze sukcese na antropozemích složených pouze z porcelanitů.

Klíčová slova:

lesnická rekultivace, antropozemě, půdotvorný proces, vypálené jíly (porcelanity), sukcese


Zpět na přehled článků