Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin

Vratislav Ondráček, Severočeské doly a.s.; Vratislav Ondráček, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Abstrakt

Při rekultivaci povrchu Radovesické výsypky v severočeské hnědouhelné pánvi jsou nejčastěji používané slíny a slínovce, vytěžené v předpolí zasypávaného území. Prováděnými rekultivacemi dochází nejčastěji ke vzniku antropozemí překrytých a humózních. V práci jsou hodnoceny půdní vlastnosti vytvořených antropozemí k lesnickým účelům a růstová vitalita širšího sortimentu dřevin ve stáří 12–14 let. Bylo zjištěno, že velmi dobrou růstovou vitalitu na těchto antropozemích vykazuje většina dřevin domácího původu (Populus nigra L., Acer pseudoplatanus L., Pinus sylvestris L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Fraxinus excelsior L., Betula verrucosa Ehrh., Quercus robur L., Tilia cordata Mill.), včetně některých dřevin introdukovaných (Larix decidua L., Pinus nigra Arn.) a rekultivačně vytvořené atypické půdní horizonty antropozemí negativně neovlivnily jejich vývoj.

Klíčová slova:

antropozemě výsypek, lesnická rekultivace, slínité horniny, sprašové hlíny, půdní vlastnosti, růstová vitalita.


Zpět na přehled článků