Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky

Ing. Ondřej Mrvík - TP-GEO, Fontaines, Francie, FSv ČVUT; MEng. Sébastien Bomon, TP-GEO, FOntaines, Francie

Abstrakt

Přirozené svahy či umělé zářezy mohou být v případě nepříznivých inženýrskogeologických poměrů a geotechnických podmínek ohroženy stabilitními problémy, jež mohou nezřídka zapříčinit ohrožení stávajících nemovitostí a konstrukcí nebo budovaného díla a způsobit neúměrné zvýšení nákladů na výstavbu či sanaci území. Klíčovou úlohu ve stabilitním chování horninového masivu má voda. Výběr vhodné metody odvodnění území je proto velmi důležitý. Tradičně využívané způsoby odvodnění mohou být vhodným řešením. Inovační metody hloubkové drenáže, sifonové a elektropneumatické drény, však v některých případech mohou představovat výhodné řešení a vhodnou alternativu metodám tradičním. V příspěvku jsou popsány principy obou inovačních metod hloubkového odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů. Jako modelový příklad je dále prezentována aplikace sifonové drenáže na lokalitě Most-Ležáky. Následuje popis modelové lokality a řešené problematiky a představení realizovaného projektu odvodnění. V poslední části článku jsou zhodnocena pozorování a naměřená data a na základě dosavadních výsledků učiněny závěry.

Klíčová slova:

odvodnění, sesuv, stabilizace, hloubková drenáž, vrty, sifonové drény


Zpět na přehled článků