Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům

Ing. Petr Čermák, CSc. , Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; Vratislav Ondráček, Severočeské doly a.s.

Abstrakt

Posouzení půdního stavu zemědělsky rekultivovaných výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi, bylo provedeno na pedologicky nejstarších antropozemích vytvořených přímou i nepřímou rekultivací výsypkových substrátů. Hodnoceny jsou antropozemě pelické vytvořené ze šedých miocénních jílů, antropozemě humózní (překryvy výsypek ornicí o mocnosti do 0,3 m) a antropozemě hlubokohumózní (překryvy výsypek ornicí o mocnosti více jak 0,3 m), včetně půdních profilů kombinovaných, kdy před finální úpravou povrchu ornicí došlo k převrstvení výsypky nejprve bentonity, nebo sprašovými hlínami. Za nejkvalitnější způsob rekultivace určené k zemědělským účelům lze považovat antropozem hlubokohumózní, kdy dochází k překryvu povrchu výsypky ornicí o celkové mocnosti až 0,5 m a kde je docilováno cca 80 % produkce, v porovnání v hodnoceném územním regionu s nejlepšími půdami přirozenými. Po ukončení přípravného agrocyklu se provádí půdně ekologické hodnocení vytvořených antropozemí, zaměřené na jejich zařazení do soustavy bonitace zemědělského půdního fondu - BPJ. V severočeské hnědouhelné pánvi dochází nejčastěji k jejich zařazení do černozemí, ojediněle i do rendzin a půd hnědých.

Klíčová slova:

antropozemě, rekultivace, půdotvorné pochody, výsypky


Zpět na přehled článků